Disclaimer

Disclaimer

Bio balans beoogt geen medische diagnose te stellen of een medische behandeling te bieden. Evenmin zijn zij een vervanging voor een medische diagnose of behandeling. Bio balans bied complementaire zorg aan mensen en dieren (wat betekend aanvullende zorg, dit komt dus niet in plaats van de gangbare medische zorg, maar voegt daar iets aan toe). Deze disclaimer is ook van toepassing op alle consulten van Debby Hermsen als therapeute. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheidszorg. Bij acute klachten is het raadzaam altijd contact op de nemen met uw huisarts of dierenarts.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden.

De praktijk:  degene die krachtens de Wet op het onderwijs de hoedanigheid van Therapeut heeft verkregen. Die in opdracht van de Cliënt therapeutische behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan supplementen levert en/of verkoopt en/of overige alternatief (dier)geneeskundige adviezen geeft en -diensten verricht.

Cliënt: de te behandelen patiënt, de eigenaar van de te behandelen Patiënt en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens opdracht de praktijk de therapeutische behandelingen verricht en/of adviezen geeft.

Patiënt(en): de cliënt, het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover alternatief diergeneeskundig advies wordt gegeven;

(Behandeling) overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de praktijk en de Cliënt tot het verrichten van alternatief (dier)geneeskundige behandelingen, het leveren van supplementen en/of het geven van advies.

Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de praktijk is gesteld.

Artikel 2: Toepasselijkheid.

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (Behandeling) overeenkomsten tussen de praktijk en de Cliënt.

2.2 

Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Cliënt binden de praktijk niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de praktijk schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming (Behandeling) overeenkomst

3.1
Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (Behandeling) overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

3.2
De tussen de praktijk en de Cliënt te sluiten (Behandeling) overeenkomst is rechtsgeldig vanaf het moment dat de praktijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren supplementen heeft geleverd.

3.3
De praktijk heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een (Behandeling) overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die de praktijk heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te verstrekken, in rekening te brengen.

3.4
De praktijk heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of om slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de praktijk van mening is dat behandeling van Patiënt geen althans volstrekt onvoldoende kans op succes heeft tenzij de praktijk op grond van wettelijke en/of gedrag-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.

Artikel 4: Inhoud (Behandeling) overeenkomst

4.1
De tussen de praktijk en de Cliënt gesloten (Behandeling) overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van de praktijk tot het leveren van een energetische behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren supplementen. De praktijk voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht.

4.2

De praktijk verricht enkel energetische behandelingen en adviseert daarnaast voor het gebruik van voedingssupplementen. Een consult van de praktijk kan nooit een arts vervangen, arts is de eerst verantwoordelijke bij acute gevallen. De praktijk zal indien nodig de cliënt adviseren een arts te raadplegen. De praktijk is bereid samen te werken met uw reguliere (dieren)arts.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (Behandeling) overeenkomst

5.1
De tussen de praktijk en Cliënt gesloten (Behandeling) overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door:

■ Het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door de praktijk zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging.

■ Een eenzijdige beslissing van de praktijk, indien de praktijk van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat.

■ Een eenzijdige beslissing van de praktijk indien het vertrouwen tussen de praktijk en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.

5.2
Indien de (Behandeling) overeenkomst op eenzijdig verzoek van de praktijk tussentijds wordt beëindigd dan zal de praktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

5.3
Indien de (Behandeling) overeenkomst  voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de praktijk.

Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling

6.1
De praktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.

6.2 
Betaling van de nota van de praktijk kan contant geschieden, direct na de verrichting tenzij anders overeengekomen. Voor niet contante betalingen geldt een verzoek tot betalen binnen 7 dagen, en een wettelijk betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.

6.3
Indien meer nota’s openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de eest vervallende.

6.4
Bij niet tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn en is de debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering. Voor het verzenden van een aanmaning wordt per keer een bedrag van ten minste 5,00 (vijf euro) in rekening gebracht.

6.5
De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door de praktijk in rekening worden gebracht voor de door de praktijk verrichte werkzaamheden.

6.6
Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden, exclusief BTW gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom met rente zulks met een minimum van 50,00 (vijftig euro).

6.7
De praktijk heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de praktijk is ontvangen, tenzij de praktijk op grond van wettelijke en/of gedrag-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen.

Artikel 7: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1
Op alle (Behandeling) overeenkomsten tussen de praktijk en de Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2
In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van de praktijk bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de praktijk een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

Visits: 561